| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc. (1154)

Kontakty
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

SVOBODOVÁ, M. – ŠANTRŮČEK, J.Vliv herní zátěže na kvalitu fotbalových trávníků. 2016, Sborník příspěvků ze semináře IOG ČR, 3. 2. 2016, s. 26-27. .

SVOBODOVÁ, M.Co v trávníku zbyde z vyseté směsi. 2016, Svobodová, M., 2016: Co v trávníku zbyde z vyseté směsi? Green 2016/2, s. 44-46..

SVOBODOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Příprava půdy pro zakládání trávníku. 2016, Svobodová, M., 2016: Příprava půdy pro zakládání trávníku. Zahradnictví, roč. XV, č. 4., s. 52-54, ISSN1213-7596..

SVOBODOVÁ, M. – ŠANTRŮČEK, J. – SKALICKÝ, M.Pastva a zastoupení jetelovin v TTP. 2016, Farmář, roč. 22, č. 4, s. 16-18. ISSN 1210-9789..

ŠANTRŮČEK, J. – HAKL, J. – FUKSA, P. – SVOBODOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Čo rozhoduje o kvalite sena. 2016, Naše pole, roč. 20, č. 9, s. 24–26. ISSN: 1335-2466.

SVOBODOVÁ, M. – MARTINEK, J. – KRÁLÍČKOVÁ, T. Klíčení metlice trsnaté a lipnice luční v různých teplotních a vláhových podmínkách . In Sborník referátů z XII.odborného a vědeckého semináře Osivo a sadba 05.02.2015, Praha. Praha: FAPPZ Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015. s. 159-163.

ZEMEK, F. – FUČÍK, P. – PIKL, M. – SVOBODOVÁ, M. – HAKROVÁ, P. – DUFFKOVÁ, R. – NOVOTNÝ, J. Hodnocení vegetačních a půdních charakteristik pastvin metodami dálkového průzkumu Země, Remote sensing methods for assesment of plant and soil pasture characteristics ac influenced by livestock grazing, Remote Sensing, Pastures, Plant Biomass, Soil Characteristics, 2015, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, B - Ověřená technologie, OT 1/2015 , ČR, Oponentní posudky Ověřené technologie zpracovali Ing. Michaela Budňáková, MZe ČR a Ing. Lubomír Neudert, Ph.D., Ústav agrosystémů a bioklimatologie, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně. Smlouva o uplatnění ověřené technologie byla uzavřena se ZD Krásná Hora nad Vltavou, a.s. dne 9.9. 2015. Tato smlouva je uložena ve VÚMOP, v.v.i. Osoba pro jednání: Ing. Petr Fučík, Ph.D., VÚMOP, v.v.i., Žabovřeská 250, Praha 5 156 27, tel. +420257027208, Použití popisované ověřené technologie umožní z dlouhodobého hlediska přesnou kvantifikaci vlivu managementu pastvy na parametry pastevního areálu (půda, vegetace). Průmět zjištěných vazeb je možné využít pro hodnocení konkrétních pastevních areálů nebo je použít jako reprezentativní / srovnávací příklady v problematice parametrů pastvin. Přínos z hlediska hodnocení kvality a dodržování režimu pastvy/kosení v zájmových oblastech (např. LFA, ochranná pásma vodních zdrojů, chráněná území) spočívá v úspoře nákladů na vyhodnocení výše uvedených parametrů pastvin v přibližném objemu cca 4 tis. Kč/ha/rok., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., 00027049, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

FUČÍK, P. – ZEMEK, F. – HAKROVÁ, P. – SVOBODOVÁ, M. – ZAJÍČEK, A. – ŠLACHTA, M. – PIKL, M. – DUFFKOVÁ, R. – MRKVIČKA, J. – BYSTŘICKÝ, V. – PROCHÁZKA, J. – SKALICKÝ, M. – HOLUBÍK, O. – MORAVCOVÁ, J. – NOVOTNÝ, J. – SKALICKÁ, J. – PETERKOVÁ, J. – MUSIL, M. – ŠANTRŮČEK, J. – MATOUŠKOVÁ, V. – BROM, J. – HANUŠ, J. – NOVOTNÁ, K. – HUISLOVÁ, P. Metodický postup pro hodnocení vlivu pastvy skotu na půdní vlastnosti, množství a jakost vody a biodiverzitu v krajině, A methodology for assessing the impact of cattle grazing on soil properties, water quality and quantity, plant and invertebrates diversity , Cattle grazing, pastures, soil compaction, water quality, plant diversity, pasture invertebrates , 2015, DA - Hydrologie a limnologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, CM 2015 PF, Certifikaci metodiky provedl Odbor environmentálních podpor PRV Ministerstva zemědělství ČR, osvědčením č. 5/2014. Smlouva o uplatnění certifikované metodiky mezi Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. a Odborem environmentálních podpor PRV Ministerstva Zemědělství ze dne 12.12.2014 je uložena ve VÚMOP, v.v.i. Osoba pro jednání: Ing. Petr Fučík, Ph.D., VÚMOP, v.v.i., Žabovřeská 250, Praha 5 156 27, tel. +420257027208, 1. Hodnocení vlhkostních poměrů půd pastevních areálů na základě DMT pro potřebu návrhu rozmístění logistických prvků (napáječky, příkrmiště) a rozdělení pastviny na areály tak, aby bylo minimalizováno narušení vegetace, půdy a tím odnosu a vyplavování živin či polutantů do vod. a. náklady na zavedení se rovnají ceně pracovní síly, která provede vyhodnocení z 4G modelu. Vlastní model je pro státní správu k dispozici zdarma z CUZK. náklady cca 5 Kč/ha b. přínos mimoprodukční a ekosystémový (zabránění eroze, snížení odnosu živin či polutantů do vod) cca 3 000 Kč/ha 2. Hodnocení kvality a dodržování režimu pastvy v zájmových oblastech (např. LFA, ochranná pásma vodních zdrojů, chráněná území) související s dotacemi pro management pastvin a. náklady na laserové skenování a zpracování dat při jednorázovém snímání v řádu cca 100 km2 cca 35 Kč/ha b. přínos ušetřením pracovních sil a získáním informace za zájmové území v termínu určeném ke kontrole pro dotace cca 200 Kč/ha , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor environmentálních podpor PRV Ministerstva zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000, 12.12.2014, č. osvědč. 5/2014 MZe

SVOBODOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Trávníkový druh nebo hrozba?. 2015, Svobodová, M., 2015: Trávníkový druh nebo hrozba? Green. roč. 15, č. 4, ISSN 1804-8323, s. 38-39..

SVOBODOVÁ, M. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Výběr travních směsí a zakládání trávníků v zahradách. 2015, Svobodová, M., Šantrůček, J., 2015: Výběr travních směsí a zakládání trávníků v zahradách, Zahradnictví, 4/2015, s. 64-67..

SVOBODOVÁ, M. – UHLÍK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Regulace ježatky kuří nohy při zakládání trávníků. 2015, Svobodová, M., Uhlík, M.: Regulace ježatky kuří nohy v nově zakládaných trávnících. Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2015, Sborník příspěvků z odborného semináře, Katedra pícninářství a trávníkářství, FAPPZ ČZU v Praze, Praha 3.12.2015, ISBN 978-80-213-2611-8, s. 87-92..

UHLÍK, M. – SVOBODOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Použití herbicidu Puma Extra (fenoxaprop-P-ethyl) v nově založených porostech lipnice luční. 2015, Svobodová, M., Uhlík, M., 2015: Regulace ježatky kuří nohy při zakládání trávníků, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2015, Sborník příspěvků z odborného semináře, Katedra pícninářství a trávníkářství, FAPPZ ČZU v Praze, Praha 3.12.2015, ISBN 978-80-213-2611-8, s.100-106..

SVOBODOVÁ, M. – MARTINEK, J. – KRÁLÍČKOVÁ, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Klíčení trávníkových trav v podmínkách sucha . 2014, Zahradnictví, č. 4, 2014, s. 38-39.

SVOBODOVÁ, M. – KOSINKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv zastínění na vývin porostu vybraných odrůd jílku vytrvalého. 2014, Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin, 10.-11. září 2014, FAPPZ ČZU v Praze, Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie věd. Zvolen, s. 267-270 ISBN: 978-80-213-2475-6.

KRÁLÍČKOVÁ, T. – SVOBODOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Kostřava rákosovitá - vhodný druh pro low-input trávníky (Výzkum a nové poznatky v trávníkářství na ČZU v Praze). 2014, Sborník příspěvků z odborného semináře Trávníky 2014 - trávníky ve městech. 11.-12.9.2014, FAPPZ ČZU v Praze, Agentura Bonus, ISBN 978-80-86802-19-0, s. 7-9.

HORÁK, J. – SVOBODOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Trávníky veřejné městské zeleně v Praze - Intenzita péče a závlaha . 2014, Sborník příspěvků z odborného semináře Trávníky 2014 - trávníky ve městech. 11.-12.9.2014, FAPPZ ČZU v Praze, Agentura Bonus, ISBN 978-80-86802-19-0, s. 9-11.

HORÁK, J. – SVOBODOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Mnoho psů - trávníkova smrt. 2014, Sborník příspěvků z odborného semináře Trávníky 2014 - trávníky ve městech. 11.-12.9.2014, FAPPZ ČZU v Praze, Agentura Bonus, ISBN 978-80-86802-19-0, s.33-34.

SVOBODOVÁ, M. – MRKVIČKA, J. – SKALICKÝ, M. – ŠANTRŮČEK, J. – FUČÍK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Pastevní využití trvalého travního porostu a jeho složení. 2014, Úroda, roč. 62, č. 12, s. 437-440. ISBN: 0139-6013.

SKALICKÝ, M. – SKALICKÁ, J. – SVOBODOVÁ, M. – MRKVIČKA, J. – FUČÍK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vegetace trvalých travních porostů vrchovinového typu: vliv pastvy vs. kosení . 2014, Úroda, roč. 62, č. 12, s. 417-420. ISBN: 0139-6013.

SVOBODOVÁ, M. – MRKVIČKA, J. – SKALICKÝ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Odhad výnosu píce trvalého travního porostu pomocí talířového měřidla. 2014, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2014 (sborník příspěvků z odborného semináře), 4. 12. 2014, s. 113-117. ISBN: 978-80-213-2529-6.

SVOBODOVÁ, M. – MRKVIČKA, J. – FUČÍK, P. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití travních porostů a koncentrace živin v píci. 2013, Svobodová M., Mrkvička, J., Fučík P., Šantrůček J., 2013: Využití travních porostů a koncentrace živin v píci. Use of grass swards and concentration of nutrients in the forage. Vědecká příloha časopisu Úroda, č. 12, s. 351-355, ISSN 0139-6013.

SVOBODOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zemřel profesor Jan Štráfelda. 2013, Svobodová, M., 2013: Zemřel profesor Jan Štráfelda. Zemědělec, č. 47, 18.11.2013, s. 27.

SVOBODOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Morfologie a životní cyklus trav . 2013, Svobodová, M., Cagaš, B., 2013: Morfologie a životní cyklus trav. Sborník příspěvků z odborného semináře Management fotbalových trávníků, Praha, 1.2.2013, The Institut of Groundsmanship Česká republika, Dolní Lánov, ISBN nemá, s.6-7.

MARTINEK, J. – SVOBODOVÁ, M. – KRÁLÍČKOVÁ, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv sucha na klíčení vybraných druhů trav . 2013, Martinek, J., Svobodová, M., Králíčková, T., 2013: Vliv sucha na klíčení vybraných druhů trav. Zborník vedeckých prác Ekológia trávneho porastu, Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany 2013 Banská Bystrica, 18.-20.3.2013, s. 157-161, ISBN 987-80-89417-48-3.

SVOBODOVÁ, M. – ŠANTRŮČEK, J. – KOVÁŘOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ošetření osiva a alternativní termíny výsevu trav . 2013, Svobodová, M., Šantrůček, J., Kovářová, D., 2013: Ošetření osiva a alternativní termíny výsevu trav. Zborník vedeckých prác Ekológia trávneho porastu, Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany, Banská Bystrica 18.-20.3.2013., s. 148-152, ISBN 987-80-89417-48-3.

ŠANTRŮČEK, J. – SVOBODOVÁ, M. – HAKL, J. – FUKSA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hnojenie a výživa lucerny siatej. 2013, Šantrůček, J., Svobodová, M., Hakl, J., Fuxa, P., 2013: Hnojenie a výživa lucerny siatej. Naše pole, XVII/5, s. 23-24. ISSN 1335-2466.

HEJNÁK, V. – BEČKA, D. – BORŮVKA, L. – CAPOUCHOVÁ, I. – ČERNÝ, J. – FAMĚRA, O. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HAMOUZ, K. – HAVLÍK, J. – HUČKO, B. – JEBAVÝ, L. – KAZDA, J. – KLOUČEK, P. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUCHTOVÁ, P. – LEGAROVÁ, V. – MAROUNEK, M. – MATULA, S. – PLACHÝ, V. – PROKINOVÁ, E. – PROKŮPKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – RADA, V. – SOUKUP, J. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, M. – ŠPRYSL, M. – ŠTOLC, L. – ŠTRANC, P. – TLUSTOŠ, P. – TŮMOVÁ, E. – URBAN, J. – VANĚK, V. – VAŠÁK, J. – VLKOVÁ, E. Podtyp: Skripta; Zemědělství a zdravé potraviny - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2013, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2013. 275 s. ISBN: 978-80-213-2356-8.

SVOBODOVÁ, M. – MRKVIČKA, J. – MÁŠKOVÁ, K. – SKALICKÝ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výška travního porostu, výnos a složení fytomasy. 2013, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2013 (sborník příspěvků z odborného semináře), 5. 12. 2013, Praha, ČZU v Praze, s. 137-142. ISBN: 978-80-213-2431-2.

ŠANTRŮČEK, J. – HAKL, J. – FUKSA, P. – SVOBODOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Zber, konzervácia a skladovanie krmu ďatelovín. 2013, Šantrůček,J., Hakl, J., Fuksa, P., Svobodová, M, 2013: Zber, konzervácia a skladovanie krmu ďatelovín. Naše pole, XVII/9 s. 20-21, ISSN 1335-2466.

ŠANTRŮČEK, J. – SVOBODOVÁ, M. – HAKL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zakladanie porastov ďatelovín. 2013, Šantrůček, J., Svobodová, M., Hakl, J., 2013: Zakladanie porastov ďatelovín. Naše pole, XVII/4, s. 26-27. ISSN 1335-2466.

ŠANTRŮČEK, J. – SVOBODOVÁ, M. – HAKL, J. – FUKSA, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vlastnosti ovplyvňujúce systémy využívania ďatelovín. 2013, Šantrůček, J., Svobodová, M., Hakl, J., Fuksa, P., 2013: Vlastnosti ovplyvňujúce systémy využívania ďatelovín. Naše pole, XVII/6, s. 44-46. ISSN 1335-2466.

MARTINEK, J. – SVOBODOVÁ, M. – KRÁLÍČKOVÁ, T. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv růstového regulátoru Moddus na produkci fytomasy vybraných kultivarů trávníkových druhů trav v podmínkách nízké světelné intenzity . 2013, Martinek, J., Svobodová, M., Králíčková, T., Šantrůček, J., 2013: Vliv růstového regulátoru Moddus na produkci fytomasy vybraných kultivarů trávníkových druhů trav v podmínkách nízké světelné intenzity. Sborník příspěvků z konference Vliv abiotických a biotických sresorů na vlastnosti rostlin 2013, Praha 13.-14.2.2013, VÚRV Praha - Ruzyně, FAPPZ ČZU v Praze, s. 278-281. ISBN: 978-80-213-2357-5 .

SVOBODOVÁ, M. Podtyp: Skripta; Rekultivace pomocí travních porostů – zatravnění skládek, výsypek, popílkovišť. Ukládání orné půdy do klidu . 2013, Svobodová, M., 2013: Rekultivace pomocí travních porostů – zatravnění skládek, výsypek, popílkovišť. Ukládání orné půdy do klidu. In: Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2013. 275 s. ISBN: 978-80-213-2356-8.

SVOBODOVÁ, M. – CAGAŠ, B. Podtyp: Skripta; Trávník zakládání, ošetřování a údržba. 2013, Praha, Grada Publishing a.s., Česká zahrada, 120 str., 978-80-247-4279-3.

SVOBODOVÁ, M. – MARTINEK, J. – KRÁLÍČKOVÁ, T. – NAŠINEC, I. Competition Ability of Selected Amenity Varieties of Festuca rubra in Mixture with Deschampsia caespitosa. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 2013, roč. 49, č. 2, s. 70-76. ISSN: 1212-1975.

MARTINEK, J. – SVOBODOVÁ, M. – KRÁLÍČKOVÁ, T. Charakteristiky vitality osiva vybraných odrůd kostřavy rákosovité a lipnice luční. In XI. odborný a vědecký seminář Osivo a sadba 07.02.2013, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2013. s. 230-234.

CAGAŠ, B. – SVOBODOVÁ, M. Breeding Strategies for Sustainable Forage and Turf Grass Improvement. Dordrecht : Springer Science+Business Media, 2012, 391s. ISBN 978-94-007-4555-1. The main topics of resistance breeding in grasses in the Czech Republic. , s. 219-222.

SVOBODOVÁ, M. – ŠANTRŮČEK, J. – SOBOTOVÁ, H. Vliv výsevku na konkurenci trav v trávníku . Zahradnictví, 2012, roč. XI, č. 4, s. 75-77. ISSN: 1213-7596.

SKALICKÝ, M. – SKALICKÁ, J. – SVOBODOVÁ, M. – MRKVIČKA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vegetace trvalých travních porostů vrchovinového typu: vliv managementu. 2012, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2012 (sborník příspěvků z odborného semináře). 5. 12. 2012, ČZU v Praze, s. 65-70. ISBN: 978-80-213-2344-5.

SVOBODOVÁ, M. – MRKVIČKA, J. – SKALICKÝ, M. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Pastva a botanické složení travních porostů. 2012, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2012 (sborník příspěvků z odborného semináře). 5. 12. 2012, ČZU v Praze, s. 71-75. ISBN: 978-80-213-2344-5.

KRÁLÍČKOVÁ, T. – SVOBODOVÁ, M. – MARTINEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Kostřava rákosovitá - vhodný druh pro low-input trávníky. 2012, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2012. Sborník z odborného semináře 5.12. 2012. s. 51-55. ISBN: 978-80-213-2344-5.

KRÁLÍČKOVÁ, T. – SVOBODOVÁ, M. – MARTINEK, J. – NAŠINEC, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Competition of Festuca arundinacea and Poa pratensis during lawn establishment. 2012, Rewieved Abstracts Presented at The 3rd European Turfgrass Society Conference, 24.-26.6. Kristiansand, Norway. s. 18-19. ISBN: 978-82-17-00941-2.

MARTINEK, J. – SVOBODOVÁ, M. – KRÁLÍČKOVÁ, T. – ŠANTRŮČEK, J. – GALAJDOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Růstové charakteristiky vybraných odrůd jetele plazivého v prvních vývojových fázích. 2012, Recenzovaný sborník příspěvků z 12. ročníku konference Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin. Praha 1.-2.2. 2012, ČZU v Praze a VURV v.v.i., Praha - Ruzyně, s. 189-192. ISBN: 978-80-213-2247-9 .

KRÁLÍČKOVÁ, T. – SVOBODOVÁ, M. – MARTINEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Počáteční vývin kostřavy rákosovité ve směsích.. 2012, Recenzovaný sborník příspěvků z 12. ročníku konference Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin. Praha 1.-2.2.2012, ČZU v Praze a VURV v.v.i., Praha - Ruzyně, s. 189-192. ISBN: 978-80-213-2247-9.

MARTINEK, J. – SVOBODOVÁ, M. – KRÁLÍČKOVÁ, T. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vývin metlice trsnaté v trávníku. . 2012, Vědecká příloha časopisu Úroda, 2012, roč. 60, č. 12, s. 335-338. ISSN: 0139-6013.

SVOBODOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zakládání a pěstování trávníků. 2012, Rukověť zahrádkáře 2012, Český zahrádkářský svaz o.s., s. 36-40. ISBN: 978-50-85362-65-7 .

MARTINEK, J. – SVOBODOVÁ, M. – KRÁLÍČKOVÁ, T. – PETRÁŇOVÁ, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Lipnice nízká (Poa supina Schrad.) – alternativní trávníkový druh. 2012, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2012 (sborník příspěvků z odborného semináře). 5.12. 2012, ČZU v Praze, s. 61-64. ISBN: 978-80-213-2344-5.

SVOBODOVÁ, M. – ŠANTRŮČEK, J. – SOBOTOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv výsevku na konkurenci trav v trávníku . 2012, Svět zeleně, 2012, roč. 3, č.2, s. 4-6. ISBN: 978-80-87091-21-0.

MARTINEK, J. – SVOBODOVÁ, M. – KRÁLÍČKOVÁ, T. – NAŠINEC, I. Evaluation of Deschampsia caespitosa /L./ Beauv. competition ability in mixtures with main turfgrass species. . Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. LIX, č. 5, s. 159-167. ISSN: 1211-8516.

MARTINEK, J. – SVOBODOVÁ, M. – KRÁLÍČKOVÁ, T. Stres suchem a dynamika klíčení vabraných trávníkových odrůd kostřavy rákosovité (Festuca arundinacea Schreb.). In 10th Scientific and Technical Seminar on Seed and Seedlings 10.02.2011, Czech Univ Life Sci, Prague, CZECH REPUBLIC. Praha: Czech Univ Life Sci, Prague, CZECH REPUBLIC, 2011. s. 78-81.

SVOBODOVÁ, M. – KRÁLÍČKOVÁ, T. – MARTINEK, J. Dynamika klíčení vybraných trávníkových odrůd kostřavy rákosovité. In 10th Scientific and Technical Seminar on Seed and Seedlings 10.02.2011, Česká zemědělská univerzita v Praze. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2011. s. 100-103.

KRÁLÍČKOVÁ, T. – SVOBODOVÁ, M. – MARTINEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv výšky seče na počáteční vývin vybraných trávníkových odrůd kostřavy rákosovité. 2011. in: Fuksa, P. (ed.), sborník příspěvků z odborného semináře Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2011, 7. 12. 2011 ČZU v Praze, Praha, s.35-39. ISBN: 978-80-213-2239-4 .

MARTINEK, J. – SVOBODOVÁ, M. – KRÁLÍČKOVÁ, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Stres suchem a klíčení vybraných trávníkových odrůd lipnice luční. 2011. Sborník recenzovaných příspěvků z konference Vliv Abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2011, Praha 9.-10.3. 2011, VÚRV Praha Ruzyně, ČZU v Praze, s.246-249. ISBN: 978-80-213-2160-1.

MARTINEK, J. – SVOBODOVÁ, M. – KRÁLÍČKOVÁ, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv obilek kostřavy rákosovité na klíčení vybraných druhů trav. 2011. Sborník recenzovaných příspěvků z konference Vliv Abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2011, Praha 9.-10.3. 2011, VÚRV Praha Ruzyně, ČZU v Praze, s. 238-241.ISBN: 978-80-213-2160-1.

SVOBODOVÁ, M. – KRÁLÍČKOVÁ, T. – MARTINEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv výšky seče na počáteční vývin vybraných trávníkových odrůd kostřavy rákosovité. 2011. Sborník recenzovaných příspěvků z konference Vliv Abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2011, Praha 9.-10.3. 2011, VÚRV Praha Ruzyně, ČZU v Praze, s. 242-245. ISBN: 978-80-213-2160-1.

CAGAŠ, B. – SVOBODOVÁ, M. – MACHÁČ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The main topics of resistance breeding in grasses in the Czech Republic.. 2011. Proceedings of EUCARPIA 29th Fodder Crops and Amenity Grasses Section Meeting, Dublin Ireland, 4.-8.9.2011, s. 52.

SVOBODOVÁ, M. – KRÁLÍČKOVÁ, T. – MARTINEK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Dobré vzejití - předpoklad kvalitního trávníku. . 2011. Zahradnictví, č. 4, 2011, s. 56-57.ISSN: 1213-7596.

SVOBODOVÁ, M. – SLIMÁKOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv mechanické zátěže na pokryvnost tréninkových fotbalových trávníků AC Sparta Praha. 2011. Vědecká příloha časopisu Úroda, č. 12, s. 435-438.ISSN 0139-6013 .

SVOBODOVÁ, M. Podtyp: Skripta; Funkce trávníků v sadovnické kompozici a jejich zakládání. 2011. Svobodová M., 2011: Funkce trávníků v sadovnické kompozici a jejich zakládání, s. 216-221, In: Naše zahrada, Skriptum FAPPZ ČZU v Praze,AA 0.71, ISBN: 978-80-213-2162-5 .

SVOBODOVÁ, M. Podtyp: Skripta; Pěstování a využití trávníků. 2011. s. 222-227, In. Naše zahrada, Skriptum FAPPZ ČZU v Praze, AA 0,73.ISBN978-80-213-2162-5.

BALÍK, J. – BORŮVKA, L. – FAMĚRA, O. – HEJNÁK, V. – HUČKO, B. – HLAVA, J. – JEBAVÝ, M. – KAZDA, J. – KLABZUBA, J. – KOPECKÝ, O. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUNT, M. – LACHMAN, J. – MAREČEK, J. – MATULA, S. – MERUNKOVÁ, I. – ELIÁŠOVÁ, B. – NOVÁK, J. – PROKINOVÁ, E. – RYŠÁNEK, P. – SKALICKÝ, M. – SOUKUP, J. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, L. – SVOBODOVÁ, M. – ŠEBKOVÁ, N. – ŠTOLCOVÁ, M. – TITĚRA, D. – TLUSTOŠ, P. – TOLAR, V. – VANĚK, V. – VOŘÍŠEK, K. – ZELENÝ, V. Podtyp: Skripta; Naše zahrada - specializované skriptum pro U3V. 2011. Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2011. 271 s. ISBN: 978-80-213-2162-5.

MARTINEK, J. – SVOBODOVÁ, M. – KRÁLÍČKOVÁ, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Mikrojetel – vhodný doplněk do trávníkových porostů. 2011. In: Fuksa, P. (ed.), Sborník příspěvků z odborného semináře Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2011, 7. 12. 2011 ČZU v Praze, Praha, s. 40-43. ISBN: 978-80-213-2239-4 .

MARTINEK, J. – SVOBODOVÁ, M. – KRÁLÍČKOVÁ, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Allelopatické působení vybraných trávníkových druhů během klíčení. . 2010. Sborník z konference Aktuální poznatky v pěstování, šlechtěn, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno 11.-12.11.2010. Vědecká příloha časopisu Úroda. roč. 58, č. 12, s.525-528. ISSN: 0139-6013 .

SVOBODOVÁ, M. – MARTINEK, J. – KRÁLÍČKOVÁ, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Rychlost počátečního vývinu trávníkových druhů trav. 2010. Sborník z konference Aktuální poznatky v pěstování, šlechtěn, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno 11.-12.11.2010. Vědecká příloha časopisu Úroda. roč. 58, č. 12, s.579-582. ISSN: 0139-6013.

KRÁLÍČKOVÁ, T. – SVOBODOVÁ, M. – MARTINEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Konkurenční vztahy kostřavy rákosovité a lipnice luční v počátku vývinu porostu . 2010. Sborník z konference Aktuální poznatky v pěstování, šlechtěn, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno 11.-12.11.2010. Vědecká příloha časopisu Úroda. roč. 58, č. 12, s.495-498. ISSN: 0139-6013.

Germination dynamics of amenity grasses under drought stress - prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc., Ing. Jaroslav Martinek, Ing. Tereza Králíčková, 2010

Changes in stand composition of grass mixtures containing Deschamspia caespitosa /L / Beauv. - Ing. Jaroslav Martinek, prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc., Jakub Zahradník (externí), Ing. Ivo Našinec, CSc. (externí), 2010

Růst kostřavy červené (Festuca rubra agg.) v konkurenčně různě silném prostředí - Ing. Klára Čámská, PhD. (externí), prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc., 2010

Smělek štíhlý (Koeleria macrantha) – alternativní druh pro trávníkové - Ing. Jaroslav Martinek, prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc., Ing. Tereza Králíčková, 2010

Vliv hloubky výsevu na dynamiku vzcházení vybraných trávníkových druhů a jejich odrůd - Ing. Tereza Králíčková, prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc., Ing. Jaroslav Martinek, 2010

Výskyt lipnice roční v okrasných trávnících s podílem metlice trsnaté - prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc., Ing. Jaroslav Martinek, Ing. Tereza Králíčková, 2010

Zhodnocení vlivu klíčících obilek vybraných druhů trav na dynamiku klíčení metlice trsnaté - Ing. Jaroslav Martinek, prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc., 2010

ŠANTRŮČEK, J. – SVOBODOVÁ, M.Ceny osiv pícnin, ostatních trav a jetelovin

MARTINEK, J. – SVOBODOVÁ, M. – KRÁLÍČKOVÁ, T. Dynamika klíčení trávníkových druhů trav při vodním stresu Vědecká příloha časopisu. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 85 - 88. ISSN: 0139-6013.

SVOBODOVÁ, M. – ŠANTRŮČEK, J. Uplatnění jetele plazivého v porostech s různou intenzitou využívání.. Úroda, 2009, roč. 2009, č. 12, s. 485 - 488. ISSN: 0139-6013.

MARTINEK, J. – SVOBODOVÁ, M. Co ovlivňuje dobu klíčení trav?. Zahradnictví, 2009, roč. 2009, č. 4, s. 44 - 45. ISSN: 1213-7596.

Tráva na celý život - prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc., 2009

Properties of Arrhenatherum elatius under arable land set aside. - prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; Ing. Brant Václav, Ph.D.; Urbanec Jakub; Ing. Niňaj Martin, 2009

An influence of water stress in first stages of development on germination capacity of selected turfgrass species - Ing. Martinek Jaroslav; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; Ing. Králíčková Tereza, 2009

Development, current state and changes in grassland in the past year - Stypinski P.; Hejduk S.; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Rataj D., 2009

Development, current state and changes in grassland in the past year - Stypinski P.; Hejduk S.; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Rataj D., 2009

Properties of Arrhenatherum elatius under arable land set aside. - prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; Ing. Brant Václav, Ph.D.; Urbanec Jakub; Ing. Niňaj Martin, 2009

An influence of water stress in first stages of development on germination capacity of selected turfgrass species - Ing. Martinek Jaroslav; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; Ing. Králíčková Tereza, 2009

Vliv hustoty porostu a výšky seče na kořenový systém trav - prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2009

Vliv vodního stresu na klíčení vybraných druhů trav - Ing. Martinek Jaroslav; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; Ing. Králíčková Tereza, 2009

Dynamika klíčení osiva kostřavy červené za stresových podmínek - Ing. Martinek Jaroslav; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; Ing. Králíčková Tereza, 2009

Vodní stres – příčina špatného vzcházení trav - Ing. Martinek Jaroslav; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; Ing. Králíčková Tereza, 2009

Co ovlivňuje dobu klíčení trav? - Ing. Martinek Jaroslav; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc., 2009

Hodnocení vizuálních charakteristik porostu s metlicí trsnatou - Ing. Martinek Jaroslav; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; Ing. Králíčková Tereza, 2009

Změny v růstu kostřavy červené (Festuca rubra agg.) při různých dávkách dusíku - Ing. Čámská Klára, PhD.; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc., 2009

Stres suchem v pokročilejších fázích klíčení a celková klíčivost osiva - prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; Ing. Martinek Jaroslav; Ing. Králíčková Tereza, 2009

Vliv intenzity stresu na klíčení kostřavy červené - prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; Ing. Králíčková Tereza; Ing. Martinek Jaroslav, 2009

Speciální fytotechnika Jeteloviny - prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc., 2009

Speciální fytotechnika Ostatní způsoby využití porostů - Ing. Kocourková Daniela, Ph.D.; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc., 2009

 
page foot